Güney Kore STA Sonrası Menşei Belgesi Hazırlama

Bildiğiniz üzere 1 Mayıs 2013 tarihi itibarı ile Güney Kore ile imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması yürürlüğe girmiş bulunmakta. Bu STA kapsamında Kademeli olarak vergilerin sıfırlanacağını daha önce belirtmiştik.

Ekonomi Bakanlığı bu kapsamda Güney Kore’den yapılan ithalatlarda tercihli vergi oranlarından yararlanılabilmesi için menşei belgesinin nasıl hazırlanacağını yönünde bir bildirge yayınlamıştır. Bu bildirge kapsamında Güney Kore’den ithalat yapan firmalarımızın yeni vergi oranlarından faydalanabilmesi için aşağıdaki şartlara göre menşei belgesi talep etmesi gerekmektedir.

  • İhracatçı tarafından faturanın altına aşağıdaki belirtilen ibarenin yazılarak menşei ispatı yapılacaktır. Bu belgenin herhangi bir başka makam tarafından onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. Ve bunun dışında her hangi bir belge istenmeyecektir
  • Fatura dışında paketleme listesi, çeki listesi gibi ticari belgelerin üzerinde bu ibarenin olması da menşei ispatı olarak kabul edilecektir.
  • Kore dışındaki bir ülkeden Kore menşeili bir ürünün ithal edilmesi durumunda Kore’de yerleşik olan ihracatçı firma tarafından bu belgenin düzenlenmesi durumunda da Kore menşeili olarak kabul edilecektir. Yani bu belgeyi Kore dışındaki bir firmanın düzenlemesi durumunda bu belge menşei belgesi olarak kabul görmeyecektir.
  • Menşe beyanı metni İngilizce olarak fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmek, ıstampa ile damgalanmak veya basılmak suretiyle hazırlanacak; beyanda el yazısı kullanılacaksa, büyük harflerle ve mürekkeple yazılacak; ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşıyacaktır.
  • 1 Mayıs 2013 tarihinde transit halinde olan ya da ülkemizde antrepoda veya serbest bölgede geçici depolanan eşyaya, ithalatçı gümrük idaremize söz konusu tarihten itibaren 12 ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının sunulması kaydıyla tercihli vergi oranlarından faydalanabileceklerdir.

MENŞE BEYANI METNİ

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………..[1] preferential origin.   “

1 nolu boşluğa ürünlerin menşeisi bilgisi yazılarak ıslak imza,isim ve tarih yazılarak kaşelenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir