Kosgeb’in İhracata Destek Programı

KOSGEB, Kobi Proje Destek Programı adı altında, kobilerin dış ticaret alanında ihracatını arttırmaya yönelik projelere destek vermektedir. Tabi bu destekleri verirken, kobilerden  talepleri nelerdir,başvurular nasıl yapılmaktadır, verilen ve verilmeyen destekler nelerdir. Bu konulara ve daha fazlasına bu yazımız içersinde değineceğiz.

Programdan faydalanma koşulu, başvuru ve değerlendirme ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir.

 • KOSGEB veri tabanına işletmenin kaydını yaptırması koşulu aranmaktadır.
 • İşletmelerin destek programından yararlanmaları için KOSGEB’e proje başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 • Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge, şekil yönünden incelenir ve değerlendirme için Kurula sunulur.
 • Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda;  proje kabul edilebilir,  reddedilebilir veya projenin  düzeltilmesi  talep edilebilir.  Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.
 • Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir.
 • Projesi kabul edilir ise işletmeden taahhütname istenir.
 • Taahhütnamenin   KOSGEB Biriminde  kayda  alındığı  tarih,  projenin  başlangıç  tarihi  olarak  kabul  edilir.  İlk  projenin başlangıç tarihi, Programın başlangıç tarihidir.

Program kapsamında desteklenen proje giderleri

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri,  kira  giderleri,  finansman  giderleri,  proje  ile  ilişkilendirilmemiş  diğer  maliyetler desteklenmez.
 • Proje  ile  ilişkilendirilmiş  makine-teçhizat,  hammadde  ve  malzemeye  ilişkin  KOSGEB desteği,  Kurul  tarafından  karar  verilen  toplam  KOSGEB  destek  tutarının  %  10  (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

Program destek üst limiti, oranı ve süresi

 • Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 150.000 (yüzellibin) TL’dir.
 • Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.
 • Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi proje bazında en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmidört) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

Not: Bölgeler ile ilgili bilgiyi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz

 

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Yalova

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

Sivas

19/06/2012 TARİHLİ VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANAN “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARI”

Proje Destek Sürecinde izleme ve destek ödemeleri

İzleme

Proje  faaliyet  aşamalarına  ilişkin  olarak  işletme  tarafından  hazırlanan raporların  Kurul  tarafından  kabul  edilen  proje  dokümanına  uygunluğu  ve  proje  sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

Destek ödemeleri

 • İşletme,  proje  dokümanında  yer  alan  faaliyetlere  ilişkin  raporlar  ile  bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar.
 • KOSGEB Birimi tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir, değerlendirilir.
 • Faaliyet  raporu  ile  harcama  belgelerinin  uygun  bulunması  halinde,  işletmenin  banka hesabına destek ödemesi yapılır.

Proje Desteği ile ilgili Çeşitli ve son hükümler

 • Herhangi  bir  KOSGEB  Birimi tarafından  başvurusu  reddedilen işletme, aynı proje için başka KOSGEB Birimine başvuramaz.
 • Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez, ancak bir  projenin  sonuçlanmasını  müteakip,  üst  limit  dahilinde  bir  başka  proje  ile  başvuru yapılabilir.
 • Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde bu destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarı dikkate alınmaz.
 • Projesi tamamlanmış olan işletme tarafından hazırlanacak sonuç raporu, Kurul tarafından değerlendirilerek, projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.
 • Projesi başarısız olduğu için Kurul tarafından sonlandırılan işletmeler,  destek programı süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamaz.
 • İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin, devri, başka bir işletme ile  birleşmesi  ve  nev’i  değişikliği  durumunda  ise,  destek  kapsamına  alınan  projenin  devam ettirilmesi  şartıyla  bu  husus  Kurulda  değerlendirilerek;  destek  sürecinin  devamına  veya sonlandırılmasına karar verilir.
 • Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
 • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve

bunların  sahibi/ortağı  olduğu  işletmelerden  destek  kapsamında  mal/hizmet  satın  alamaz.

Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

 • Kurulun oluşumu ve çalışma esasları programın uygulama esaslarında belirlenir.
 • Kurulda  görev  alan  üyelerden  öğretim  üyesi  olanlara  ilişkin  hizmet  bedelinin  tamamı

KOSGEB tarafından karşılanır.

 • Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve

benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç)  yıl

süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

 • Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde

görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul

edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

 • 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”  ile belirlenmiş  olan  bölgelerde  değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda,  program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.
 • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.
 • Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.

Uygunsuzluk  Durumları

 • Programın  uygulanması  sırasında  ve  sonrasında  KOSGEB  mevzuatına uygun  olmayan  durumların  tespiti  halinde,  KOSGEB  Destek  Programları  Yönetmeliği kapsamında  işletmeye  verilen  desteklere  ilişkin  tüm  süreçler  durdurulur.  Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.
 • Bu   program   kapsamında   ortaya   çıkan   uygunsuzluklarda,   Başkanlıkça   uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Bu konu ile ilgili sonraki yazılarımızda, proje destek programı kapsamında doldurmanız gereken belgeleri en kısa zamanda sizinle paylaşacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir